-->

Ennavale Kadhal Enbathu is a tamil romance novel written by ramanichandran. You can download PDF book of the family based this fiction novel in this page. Sample of the novel is also attached in this page so that you can read the sample. In last paragraph PDF book download link is available.

Ennavale Kadhal Enbathu PDF Download | Ramanichandran Novels

என்னவளே காதல் என்பது என்ற எழுத்தாளர் ரமணிசந்திரன் அவர்களின் நாவலை Tamil-ல் Free-ஆக PDF வடிவத்தில் Download செய்துக்கொள்ளும் Link கீழே உள்ளது. அதனை Click செய்து Download செய்து கொள்ளலாம். கூடவே, உங்களுக்கு தேவையான தமிழ் நாவல்கள் அல்லது வேற்று மொழி தமிழாக்க நாவல்கள் அல்லது புத்தகங்களை எங்களின் Comment Box-ல் பதிவிடவும். மேலும், எங்களது PDFtamil.com இணையதளத்தின் Email Subscription-ல் உங்களது Email Id-யை கொடுத்து இணைந்து கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் தேடிய நூலினை நாங்கள் எங்களின் தரப்பிலிருந்து Upload செய்ததும் உங்களுக்கு Email-ல் தெரிவிக்க இயலும். அதன் மூலம் நீங்கள் Download செய்து கொள்ளலாம்.

Sample of Ennavale Kadhal Enbathu Ramanichandran Novel

வமுவியதே இலலை எனலாம்பள்ளி. கல்லூரிகளில்எங்கேனும்சுற்றுலாப்பவணகங்கள அழைத்துச்செல்லும்போதும, பெற்றோசிடம்தினைவு சொல்லிவிட்டுததசன கிளம்புவாள்‌. சென்ற பினனும, திண்ம ஓருதாம்‌. ஞூபகப்படுத்துவான! தன்பொறுப்பு எனது ஏற்றுவிட் ல்‌, அதை மறவாது செய்து முடிப்பது.

அவனது அபாவம்‌. கின்ன வேலைதானே என்று அலட்சியமும்இராது. பெரிய பணி எண்று! மலைபபதும்கிடையாது. ஆனால்அப்போதெல்லாம்பலதேயத்துக கூளிபபது போல தினக கடமைகளுள்ஒன்றாக தனிப்பட்ட எத்த உணசசசியும இவவா செய்தது. இப்போது அப்படியின்றி, ஒவ்வொரு தாள்தேதித்தசனை கிழிககும்போதும்‌, செசாககததை கோசக்கி, ஓர்அடி எடுத்து வையபது போல அவளது உள்ளம்துளளியது.
Download Ramanichandran PDF Novels More:
இன்னம்முப்பது தாட்கள்இருக்கின்றன. இருபத்தொன்பது குதிகதுக கொண்டிருத்த பெண்ணைப்பாராத்து போலப்பார்தது பெற்றேசரும ரசித்துக்கொணடிருத்தனர்‌. ஆராய்ந்து, தேர்த்து இரு கூடுமபங்களும மணமொசப்பி, அவனும்அவளும்சகதிதது 'செம்புலப பெயல்தீர்போல நெஞ்சம்கலத்து" என்பசச்களே.

அதுபோலப்பார்த்து கண, பிடித்துப்பேய்தடக்கும்‌.திருமணம்அல்லவா? மணதாள்தெருங்க தெருங்க மகிழ்ச்சி பெருகுவது இயல்புதானே? அன்றைய தேதித்தாளைக்கிழித்த சுசித்‌, விரல விட்டு அமமனுக்குப பரல்கொடுக்கத்பத்திரிகை வைத்த பிறரு.தான காஞ்சிப பெரியவா சொல்லியிருப்பது போல, அகு. வரிசையில முதவில சொத்து கா கோயிவில பததிசிகை வைக்க வேண்டும்எனபது.

இப்போது இருப்பவர்கள்எப்படியோ போகட்டும்‌. தலைருறை தலைமுறையாக அங்கே வாழத்திருதத மூதாதையரின்ஆசியும்கமபிகருக கிடைக்கும்எனபது அவளது வாதம. சுரிகராவுடைய பெறறோரும்அகுதக கருத்தை ஆதரித்தன. ஆண்டுதோறும்அவர்களது ஊரக கோயில்திருவிழாவுக்கு சகவறாமல. சூடும்பக்கோடு சென்று அம்மனை வழிபட்டு வருகிறவாகள்ஆயிற்றே!

அவர்களுமே, அப்படி ஊருக்குச்சென்று. கோயில பத்திரிகை வைத்துவிட்டுச்சென்ற வாரம்தான்திரும்பி வத்திருத.தனா. அவச்களுகளு.ம்ஆசையே! அகன்படியே விபாகரனும்‌, அவனுடைய அககச சூடுமமும்‌. போது சொந்த ஊருக்குப்சென்றிகுக்கன கினமபிச சென்ற முதல்தாள்இரவில்வெருதேரம்‌. அவளோடு பேகிக்கொண்டிருந்‌, விபாகரன்‌, அதற்கு மேல்அவனை அறைத்து!
ennavale kadhal enbathu, ramanichandran novels, ramanichandran tamil novels download, tamil novels, pdf tamil novels free @pdftamil
Ennavale Kadhal Enbathu Novel

Info of Novel


Name of the Book:

என்னவளே காதல் என்பது

Book About:
Tamil Novel
Author:
Ramanichandran
Download Format:
PDF - Ebook
Book Size:
276 Pages
ISBN-13:
5195182032876
Publisher:
Ramanichandran
Copyright Date:
1997
Copyrighted By:
Ramanichandran Novels
Language:
Tamil
Book Genre:
Fiction / Novel

Download Ramanichandran Novel

Final Words

Ramanichandran அவர்களின் நாவல் Ennavale Kadhal Enbathu என்பதிலிருந்து முன்னுரையைப் பார்த்தோம். மேலும், நூலினை Download செய்துகொண்டீர்கள் என நம்புகிறேன். நூலினை பற்றிய உங்களது விருப்பத்தினை மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான நாவலினை பற்றியும் Comment Box-ல் பதிவிடவும். எங்களது Pdf tamil வலைதளத்தை தொடர்ந்து உபயோகித்து நல்ல பல நூற்களை கற்றறிந்திடுங்கள்!